QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

11/04/2017 15:31  34716
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Nhà nước                                        

Mã ngành: 7310205                                                     
Hệ đào tạo: Chính quy                                                    
Danh hiệu: Cử nhân                                                     
Chỉ tiêu: 130 

Tổ hợp môn xét tuyển:
   -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
   -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)                                                                 
   -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
   -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)       

Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo   

 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
- Áp dụng kiến thức kinh tế, chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, chính sách, pháp luật, liên ngành khoa học xã hội và các vấn đề liên quan vào hoạt động quản lý và phát triển bền vững.
- Phân tích, vận dụng lý thuyết quản lý vào thực tiễn quản lý; áp dụng và cập nhật thể chế chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong thực tế công việc.
- Tham mưu quản lý và xây dựng chính sách trong lĩnh vực quản lý cụ thể phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; thông hiểu và vận dụng pháp luật hiện hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, hoạt động quản lý.
- Áp dụng và cập nhật thường xuyên các tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý.
- Phân tích và áp dụng chu trình quản lý (plan-do-check-act) chuyên sâu trong các ngành và lĩnh vực quản lý cụ thể.
- Lãnh đạo và quản lý đơn vị ở khu vực công và khu vực tư.
- Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo trong quá trình quản lý; làm việc độc lập và có khả năng lãnh đạo, hợp tác làm việc nhóm.
- Áp dụng thành thục các kỹ năng tổ chức điều hành công sở; quản trị nhân lực; quản trị hành chính văn phòng; soạn thảo văn bản hành chính, văn thư – lưu trữ; thủ tục hành chính; quan hệ công chúng; giao tiếp, lễ tân ngoại giao; ứng dụng CNTT và các kỹ năng khác trong hoạt động quản lý của hành chính nhà nước, hành chính doanh nghiệp.
- Nghiên cứu, vận dụng thể chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi và giải quyết các vấn đề quản lý trong thực tế phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
- Thái độ hợp tác, tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; thực hiện trách nhiệm công dân và giữ gìn đạo đức trong thực thi công vụ.
- Thể hiện động cơ tự học tập, tự nghiên cứu, học tập suốt đời, đổi mới và sáng tạo.

1. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 

a) Giới thiệu chuyên ngành Quản trị nhân sự:
Đào tạo cử nhân Quản lý Nhà nước chuyên ngành Quản trị nhân sự giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị nhân sự trong tổ chức (cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp; có thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp trong môi trường tổ chức, phòng nhân sự, phòng hành chính,…
b) Nội dung học: 
-Phân tích và thiết kế tổ chức;
-Lương và chế độ phúc lợi trong tổ chức;
-Bảo hiểm xã hội;
-Quản trị sự thay đổi trong tổ chức;
-Kỹ năng quản lý thời gian;
-Kinh tế nguồn nhân lực;
-Hoạch định nguồn nhân lực;
-Tuyển dụng nhân sự;
-Đào tạo và phát triển nhân sự;
-Phân tích và thiết kế mô tả lao động;
-Đánh giá lao động;
-Tổ chức lao động khoa học trong tổ chức;
-Hành vi tổ chức;
-Thống kê lao động;
-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp;
-Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng lao động;
-Định mức lao động;
-Quản lý nguồn nhân lực xã hội;
-Pháp luật về an sinh xã hội;….
c) Vị trí việc làm sao khi tốt nghiệp: 
Sau khi ra trường sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân sự:
-Có thể làm việc trong cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp (khu vực công và khu vực tư);
-Có khả năng để trở thành người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp;
-Nhân viên, chuyên viên, nhà quản lý nhân sự; giảng viên giảng dạy về quản trị nhân sự.

2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG
 

a) Giới thiệu chuyên ngành Quản trị địa phương:
Đào tạo cử nhân Quản lý Nhà nước chuyên ngành Quản trị địa phương giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị địa phương trong tổ chức chính quyền ở địa phương; kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,…
b) Nội dung học: 
-Phân cấp và quản trị địa phương;
-Pháp luật về chính quyền địa phương;
-Khoa học về tổ chức chính quyền địa phương;
-Khoa học về phân định địa giới hành chính;
-Khoa học về phân định cấp chính quyền địa phương;
-Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp tỉnh;
-Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện;
-Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã;
-Tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị, nông thôn;
-Phân định thẩm quyền giữa Ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân;
-Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
-Phát triển và marketing địa phương;
-Quản lý ngân sách nhà nước ở địa phương;
-Quyết định quản lý nhà nước của chính quyền địa phương;
-Mối quan hệ giữa chính quyềnTrung ương và chính quyền  địa phương;
-Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai;
-Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;
-Hệ thống chính trị ở địa phương;
-Mổi quan hệ giữa cấp ủy Đảng với các cơ quan nhà nước ở địa phương;
-Kỹ năng viết báo cáo kinh tế - xã hội ở địa phương;
-Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương;…
c) Vị trí việc làm sao khi tốt nghiệp: 
Sau khi ra trường sinh viên chuyên ngành Quản trị địa phương:
-Có thể làm việc trong cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp (khu vực công và khu vực tư);
-Có khả năng để trở thành nhà quản trị địa phương chuyên nghiệp;
-Nhân viên, chuyên viên của tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp;
-Nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy về quản trị địa phương.

3. CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNGa) Giới thiệu Chuyên ngành Chính sách công:
Đào tạo cử nhân Quản lý Nhà nước chuyên ngành Chính sách công có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ công đồng, nắm vững kiến thức chuyên môn về hoạch định, phân tích, thực hiện và đánh giá chính sách công (kể cả khu vực công và khu vực tư).
b) Nội dung học: 
-Hoạch định chính sách công;
-Xây dựng chính sách công;
-Phân tích chính sách công;
-Thực hiện chính sách công;
-Đánh giá chính sách công;
-Phân tích thống kê cho chính sách công;
-Chính sách phát triển vùng và địa phương;
-Chính sách công: so sánh kinh nghiệm quốc tế;
-Lựa chọn công và vấn đề chính sách công;
-Hàng hóa và dịch vụ công;
-Khung phân tích chính sách công;
-Chính sách kinh tế - xã hội;
-Dư luận xã hội đối với quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách công;
-Các phương pháp và giải quyết vấn đề chính sách công;
-Phân tích chi phí – lợi ích;
-Đối thoại và phản biện chính sách công;
-Xây dựng kịch bản chính sách công;
-Phân tích các bên liên quan đến chính sách công;
-Quản lý quy trình chính sách công;
-Truyền thông đại chúng với quy trình chính sách công; 
-Văn bản hóa chính sách công;
-Kỹ năng xây dựng và đánh giá tác động chính sách, văn bản quy phạm pháp luật;…
c) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi ra trường sinh viên chuyên ngành Chính sách công:
-Có thể làm việc trong cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp (khu vực công và khu vực tư);
-Có khả năng tham mưu, xây dựng, phân tích, thực hiện và đánh giá chính sách;
-Chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy về chính sách công.