QUẢN TRỊ KINH DOANH

14/12/2017 09:39  1942
1. Khái quát về ngành đào tạo
Quản trị kinh doanh là ngành học đào tạo các nhà quản trị cho tương lai, là người thực hiện hoặc quản lý các hoạt động kinh doanh và ra quyết định, tổ chức có hiệu quả các nguồn lực, chỉ đạo mọi hoạt động để hướng tới mục tiêu chung của tổ chức.
Quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức quản trị hiện đại nhằm thực hiện các hành vi quản trị trong quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong ngành nào đó ở trong và ngoài nước một cách khoa học và hiệu quả.

2. Chuẩn đầu ra:
2.1 Kiến thức
- Có kiến thức về khoa học quản trị và các xu hướng quản trị hiện đại. Có thể phân tích, dự báo tình hình phát triển của nền kinh tế.
- Phát triển tư duy nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu và tiếp tục học ở bậc tiến sĩ.
2.2 Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp dưới nhiều hình thức văn bản, lời nói, công nghệ thông tin, ngoại ngữ. Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo.
- Quản lý và điều hành chuyên nghiệp hoạt động của doanh nghiệp.
- Sử dụng các trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.
2.3 Thái độ và phẩm chất đạo đức
- Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khả năng sáng tạo và thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Tuân thủ kỷ luật lao động (văn hóa doanh nghiệp), nội quy, quy định của doanh nghiệp.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trung thực, liêm chính, tuân thủ văn hóa kinh doanh

 
 
3. Đối tượng tuyển sinh:
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:
3.1. Về văn bằng
a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Quy chế này;
b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 và đã học bổ sung kiến thức theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;
c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 6 Quy chế này có thể đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;
d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;
đ) Căn cứ vào điều kiện của cơ sở đào tạo và yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện văn bằng của thí sinh dự thi.

 
3.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:
Tùy theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo, trên cơ sở đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể điều kiện về thời gian làm việc chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi đăng ký dự thi. Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý thì phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
3.3  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
3.4. Có đủ sức khoẻ để học tập.
Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo quy định tại Điểm e Khoản 1, Điều 9 của Quy chế này, thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học.

 

4. Nội dung phương thức đào tạo
- Việc tổ chức giảng dạy, học tập, nghiên cứu tập trung theo kế hoạch của Nhà trường được phê duyệt theo từng khóa đào tạo tương ứng. Nội dung trong CTĐT Thạc sĩ được thực hiện bằng phương pháp hòa hợp, phối hợp học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu.
- Hình thức đánh giá được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết học phần.
- Thời gian học tập trung vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật trong tuần.

5. Khả năng phát triển năng lực sau tốt nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, học viên có đủ trình độ lý thuyết và năng lực chuyên sau tham gia vào các dự án của các công ty, doanh nghiệp; có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo của các đơn vị doanh nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài…, có thể nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc làm cán bộ nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các Viện hoặc Trung tâm nghiên cứu…

6. Khả năng học lên bậc học cao hơn
- Bằng thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Học viên có khả năng tiếp tục học lên bậc Tiến sĩ.