QUẢN LÝ GIÁO DỤC

14/12/2017 09:39  1693

 
1. Khái quát về ngành đào tạo
Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục có phẩm chất tư cách đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý giáo dục, có năng lực vận dụng lý luận và những thành tựu của khoa học quản lý giáo dục vào thực tiễn quản lý, giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để đạt học vị cao hơn trong tương lai.

2. Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể:

Kiến thức chung
+  Vận dụng được những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin, tư duy biện luận sáng tạo để xây dựng một thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng, thể hiện trong tầm nhìn, cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý giáo dục.
+ Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (một trong 6 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật).
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
+ Vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào công tác quản lý, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo. Có kiến thức chuyên sâu về giáo dục và quản lý giáo dục để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. 
+ Vận dụng được kiến thức về lý luận giáo dục và tâm lý học trong quản lý giáo dục, quản lý nhà trường.
+ Lập được kế hoạch chiến lược, dự báo trong giáo dục; quản lý chất lượng trong hoạt động thực tiễn nói chung, quản lý cơ sở giáo dục nói riêng;
+ Biết cách đánh giá, xây dựng và quản lý chương trình giáo dục, chương trình giảng dạy, quản lý đào tạo;
+ Nhận biết được văn hóa và xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường;
+ Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học và thống kê ứng dụng trong thực hiện đề tài, công trình, dự án trong giáo dục.

 

Kỹ năng chung
+ Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ;
+ Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong tổ chức;
+ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và các phần mềm quản lý;
+  Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, hoàn thiện bản thân trong công tác quản lý;
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động;
+ Có ý thức trách nhiệm cao với tập thể, với cộng đồng và với xã hội;
+ Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và ý thức xã hội của công dân;
+  Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn quy định của ngành;
+ Có tác phong làm việc khoa học, tính chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề về quản lý nhà trường và nghiên cứu khoa học;
+ Trung thực trong công tác và nghiên cứu khoa học;
+  Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội;
+ Có trách nhiệm cao với đơn vị nơi công tác và với sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà.

3. Cơ hội việc làm
3.1. Vị trí công tác
Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:
- Hiệu trưởng, giám đốc và cán bộ quản lý các trường, các trung tâm, cơ sở giáo dục;
- Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề, trường bồi dưỡng, trung tâm đào tạo, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học giáo dục và quản lý giáo dục;
- Lãnh đạo, chuyên viên tại các cơ quan giáo dục từ Trung ương đến địa phương;
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác văn hóa xã hội ở địa phương, trong các tổ chức chính trị xã hội…
3.2. Khả năng học tập nâng cao trình độ
Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng tự trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy, trong công tác quản lý.  Sau khi học viên tốt nghiệp, có học vị thạc sĩ Quản lý giáo dục, nếu có điều kiện có thể tiếp tục học nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục hoặc Giáo dục học.

4. Thu nhập: Theo thang bậc lương của cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập