NGÔN NGỮ ANH

14/12/2017 09:39  2798

 
Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh trang bị những tri thức khoa học có hệ thống, sâu rộng và hiện đại từ đó học viên nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc vận dụng, nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và nghiên cứu Ngôn ngữ Anh; cung cấp cho người học những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ đa chiều giữa ngôn ngữ, văn hoá, chính trị, kinh tế, và công nghệ; từ đó rút ra những ứng dụng cơ bản trong dịch thuật, cũng như các hoạt động giao tiếp.

1. Mục tiêu chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh trường Đại học Thủ Dầu Một được triển khai theo định hướng ứng dụng, chú trọng  nghiên cứu những thành tựu trong Ngôn ngữ học (chủ yếu là các lĩnh vực Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học đối chiếu, Phân tích diễn ngôn, Ngôn ngữ và văn hóa, v.v.) và khả năng vận dụng những thành tựu đó vào nghiên cứu Ngôn ngữ Anh và giảng dạy tiếng Anh. Chương trình cũng cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về Lý luận ngôn ngữ, Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh với phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp.
2. Chuẩn đầu ra cụ thể
Ø Nắm vững và vận dụng có hiệu quả kiến thức đại cương vào thực tiễn công việc và cuộc sống.
Ø Năm vững và vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, ứng dụng trong thực tiễn và học thuật liên quan đến Ngôn ngữ Anh nói riêng và Ngôn ngữ học nói chung.
Ø Phát triển kỹ năng và phẩm chất toàn diện cá nhân, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với cuộc sống và công việc, có ý thức học tập suốt đời.

 

3. Đối tượng tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh gồm sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm tiếng anh (hoặc Cử nhân Đại học chuyên ngành tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh du lịch…) từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
4. Nội dung phưng thức đào tạo
Ø Chính quy tập trung (học vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Ø Ứng dụng và cập nhật các Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh trong nước và trên thế giới.
Ø Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau:
Ø Tham gia giảng dạy, nghiên cứu, quản lý các chương trình đào tạo tiếng Anh tại các các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế;
Ø Chuyên gia, chuyên viên dịch thuật cao cấp và/ hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu có liên quan đến giảng dạy và dịch thuật tại các cơ quan/ tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, và các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế;
Ø Chuyên viên các tổ chức giáo dục về ngoại ngữ;
Ø Ứng viên chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, hoặc một số chuyên ngành gần như: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học so sánh, Lý luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý giáo dục ngôn ngữ, v.v.

 

6. Khả năng phát triển năng lực sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể độc lập nghiên cứu, hình thành ý tưởng khoa học, khám phá và thử nghiệm những giải pháp mới trong giáo dục ngôn ngữ trên cơ sở tư duy phản biện, tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn về giáo dục ngôn ngữ hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ nói chung và Ngôn ngữ Anh nói riêng.