CÔNG TÁC XÃ HỘI

14/12/2017 09:39  1067

 
1.Khái quát về ngành đào tạo
Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Công tác Xã hội (CTXH) Đại Học Thủ Dầu Một với thời lượng 24 tháng, vừa đảm bảo tính thực tiễn và hiện đại, vừa mở rộng và nâng cao so với bậc cử nhân, nối tiếp chương trình đã được đào tạo bậc đại học. Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CTXH ứng dụng các kiến thức  và kỹ năng CTXH trong giải quyết vấn đề thực tiễn,  phù hợp với thực tiễn kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

2.Chuẩn đầu ra
+ Về kiến thức: Người học được trang bị những kiến thức sâu và có hệ thống về các lý thuyết , phương pháp CTXH  làm nền tảng cho can thiệp xã hội, biết cách ứng dụng các lý thuyết vào thực tiễn, nhằm  phát hiện và can thiệp giải quyết các vấn đề trong xã hội có hiệu quả.
+ Về kĩ năng: Có trình độ cao về kĩ năng thực hành trong nhiều lĩnh vực khác nhau của CTXH, biết cách làm việc với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, có khả năng làm việc trong các bối cảnh đa dạng, và biết phối hợp, kết nối với nhiều tổ chức, thiết chế xã hội trong nước, ngoài nước là nguồn lực quan trọng của thực hành CTXH.
+ Về thái độ: Giúp người học phát triển thái độ làm việc có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp,biết cách vận dụng phù hợp các quy điều đạo đức nghề công tác xã hội kết hợp với chuẩn mực xã hội, pháp luật, văn hóa trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ CTXH chuyên nghiệp.
+ Về năng lực: Người  học có năng lực giải quyết vấn đề CTXH cụ thể tham gia thực hiên: tham vấn, điều trị, can thiệp, hỗ trợ, đánh giá, tổng kết, báo cáo. tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CTXH tại các cơ sở đào tạo.
+ Về nghiên cứu: Phát hiện, giải quyết các vấn đề CTXH thuộc lĩnh vực cụ thể của mình, có khả năng thiết kế nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và phân tích số liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu. Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong cải tiến hoạt động công tác xã hội.
3.Đối tượng tuyển sinh
-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học…
-Tốt nghiệp đại học các ngành khác học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại Học Thủ Dầu Một

4.Nội dung phương thức đào tạo
-Thời gian đào tạo từ 18 đến 24 tháng
-Học tập trung ngày thứ bảy, chủ nhật ( tuần học 2 ngày thứ bảy và chủ nhật)

5.Khả năng phát triển năng lực sau tốt nghiệp
Người tốt nghiệp thạc sỹ Công tác xã hội có khả năng làm chủ kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, có khả năng lượng giá kết quả thực hành để hình thành và kiến tạo tri thức thực hành mới; và có kiến thức tổng hợp về hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội của Việt Nam.Có khả năng, năng lực thực hiện:
- Nhân viên công tác xã hội trong các cơ quan, tổ chức xã hội;
- Nhân viên CTXH trong các cơ sở y tế, trường học, công ty, xí nghiệp…
- Chuyên viên tư vấn, quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước; các trung tâm bảo trợ xã hội; các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội.
- Chuyên gia tư vấn trong các tổ chức phi chính phủ với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau;
- Cán bộ nghiên cứu ở các trường, trung tâm, viện nghiên cứu;
- Cán bộ giảng dạy trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

 

6. Khả năng học lên bậc cao hơn
Thạc sĩ Công tác Xã hội Đại Học Thủ Dầu Một  có năng lực tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động trong lĩnh vực công tác của mình, cụ thể có thể trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy hoặc các hoạt động thực tiễn khác hoặc có thể tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ chuyên ngành công tác xã hội, các chuyên ngành gần theo quy định của Nhà nước.