DANH SÁCH THẦY CÔ TƯ VẤN CHUYÊN SÂU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

16/01/2020 10:27  6065


FACEBOOK CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Tên đơn vị Facbook
Học phí (phòng Kế Toán) https://www.facebook.com/Trang-Th%C3%B4ng-Tin-H%E1%BB%8Dc-Ph%C3%AD-Sinh-Vi%C3%AAn-%C4%90%E1%BA%A1i-H%E1%BB%8Dc-Th%E1%BB%A7-D%E1%BA%A7u-M%E1%BB%99t-311011413113539/
Phòng Đào tạo https://www.facebook.com/namvt.tdmu.edu.vn/
Phòng Đào tạo Sau đại học  
https://www.facebook.com/saudaihocTDMU/
Phòng E-learning https://www.facebook.com/tdmuelearning/
Phòng Công tác sinh viên https://www.facebook.com/hsvdhtdm/
Trung tâm Ngoại ngữ https://www.facebook.com/tdmu.flc/
Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội https://www.facebook.com/trungtamdaotaoknxh/
Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp https://www.facebook.com/CECE.TDMU/
Khoa Khoa học quản lý
 
https://www.facebook.com/Khoahocquanlytdmu/
Khoa Kinh tế
 
https://www.facebook.com/khoakinhteTDM/
Khoa Kinh tế
 
https://www.facebook.com/khoakinhteTDM/
Ngành Quản trị kinh doanh https://www.facebook.com/qtkdkktetdmu/
Ngành Quản lý Công nghiệp: https://www.facebook.com/Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-C%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-%C4%90H-TDM-1946341608762659/
Khoa Khoa học quản lý https://www.facebook.com/Khoahocquanlytdmu/
Ngành Quản lý đất đai: https://www.facebook.com/quanlydatdaitdmu/
Khoa Ngoại ngữ https://www.facebook.com/khoangoaingu.tdmu/
Khoa KHXH và NV https://www.facebook.com/doanhoikhoakhxhnvtdmu/
Khoa Sư phạm https://www.facebook.com/Li%C3%AAn-Chi-H%E1%BB%99i-Khoa-S%C6%B0-Ph%E1%BA%A1m-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90H-TDM-1113808411995459/
Khoa Công nghệ thực phẩm https://www.facebook.com/khoacntp.tdmu/
Khoa Kỹ thuật – Công nghệ https://www.facebook.com/ktcn.tdmu/
Ngành Kỹ thuật Xây dựng https://www.facebook.com/Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-K%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-X%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-TDMU-169323726551989
Ngành Kỹ nghệ Gỗ
 
https://www.facebook.com/chebien.lamsan.37
Ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị: https://www.facebook.com/QuyHoachVungVaDoThi/
Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc https://www.facebook.com/chuongtrinhtkdhmt
https://m.facebook.com/vanhoahoc.tdm.1
Trung tâm dịch vụ đại học https://www.facebook.com/Trung-t%C3%A2m-D%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-sinh-vi%C3%AAn-TDMU-201127497454427/