Quy định chuyển trường và quy định học cùng lúc hai chương trình

22/04/2020 10:24  453
QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH
(Trích Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ Trường đại học Thủ Dầu Một Theo Quyết số 1547/QĐ-ĐHTDM ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một)

A. Quy định chuyển trường:
Điều 26. Chuyển trường
1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:
- Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập.
- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học. (Sinh viên phải tìm hiễu kỹ về các ngành mà Trường đại học Thủ Dầu Một đang đào tạo, Bấm vào đây để xem danh sách ngành)
- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
- Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:
a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến.
b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến.
c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa.
d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
3. Thủ tục chuyển trường:
a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường. (Sinh viên đưa toàn bộ hồ sơ của Trường chuyển đi nộp về Trường đại học Thủ Dầu Một)
b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.”
B. Học cùng lúc hai chương trình (học song bằng)
“Điều 25. Học cùng lúc hai chương trình
1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.
2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:
a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.
b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.
c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 5,0 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.
3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.
4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.